Historie Zámku Lnáře

Erb Vladyků ze Lnář - 14. století Prvními majiteli lnářského panství byli vladykové později rytíři ze Lnář, kteří měli ve znaku zlatý klíč na modrém poli. Tento klíč zde byl údajně kdysi vyorán, přičemž se oráči zjevil obraz sv. Maří. Nejstarší písemná zmínka je z roku 1313 v níž se hovoří o Oldřichu ze Lnář, který doprovázel krále Jana Lucemburského při jeho výpravě do Vlach. Rytíři ze Lnář byli rodem bohatým a uznávaným, neboť uposlechli výzvy krále Karla IV. a zakládali rybníky, což se jim vyplatilo. Posledním lnářským rytířem byl Vilém ze Lnář.

Erb Zmrzlíků ze Svojšína 1406-1564. Po přeslici přechází majetek lnářský na Zmrzlíky ze Svojšína (1406 - 1564). Jednání Zmrzlíků nám v mnohém může připomínat současnost. Druhý z nich - Petr Zmrzlík ze Svojšína, pán na Lnářích a Kašperku - byl příznivcem husitského hnutí a proto byla lnářská tvrz husitských výbojů ušetřena. ...Týž bojoval ještě r. 1427 v husitském vojsku se svým bratrem Janem u Plzně, ale stav se pánem na Lnářích, odvrátil se od Táboritů; neboť jejich komunistické zásady nedaly srovnati s velkým jeho majetkem... a tak v bitvě u Lipan r. 1434 již bojoval na straně panské jednoty. Poslední ze Zmrzlíků - Václav - byl evangelík a proto mu hrozila konfiskace majetku ze strany císaře Ferdinanda I. Aby jí předešel, zadlužil svůj majetek, prodal jej 25.4.1564 Zdeňkovi ze Šternberka a na Blatné za 20000 kop grošů českých (45000 kop míšeňských) a s takto utrženými penězi uprchl do Němec, kde zemřel.

Erb pánů ze Šternberka 1564 -1577, 1617-1660. Za Zdeňka ze Šternberka bylo lnářské panství silně zadlužené. Zdeňkovi synové proto postupují lnářské panství svému švagru - Volfu Novohradskému z Kolovrat - který se hlásil o svou pohledávku 15000 kop grošů vůči tchánovi. Do rukou šternberských se Lnáře vracejí 15.9.1617, kdy Wolfův syn Zdeněk prodává Lnáře za 100 000 kop míšeňských Adamovi ze Šternberka a na Bechyni. Adam byl katolík, ale snášenlivý k jinověrcům, a proto byl ušetřen pražské defenestrace. Po Bitvě na Bílé Hoře byl Ferdinandem II. dosazen v úřad purkrabský. Jeho syn Jaroslav Wolf byl zákeřně zavražděn svým komorníkem Matějem Šollem z Kasejovic. Šolle utekl, ...byl však dopaden poblíž Drážďan, svázaný přiveden do Prahy, odsouzen, a kolem lámán.... Říká se, že od vraždy po popravu uplynulo pouhých 14 dní. Dcera Jaroslava Wolfa - Eva Johanna - prodala 24.1.1660 Lnáře za 79000 rýnských zlatých Aleši, svobodnému pánu Vratislavu z Mitrovic.

Erb Novohradských z Kolovrat 1577 - 1617 Na svobdného pána Volfa Novohradskho z Kolovrat přešlo lnářské panství po přeslici v roce 1577. Volf Novohradský z Kolovrat byl poručníkem Petra Voka z Rožmberka, který Lnáře 8.9.1608 navštívil. Na Lnářích tehdá došlo k stmelení české stavovské obce před vydáním Majestátu o náboženské svobodě císařem Rudolfem II. Volf Novohradský dobře věděl, komu vděčí Rožmberkové za úspěchy svého rybnikářství. Pozval proto do Lnář stavitele rožmberských rybníků, regenta rožmberského panství, Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan (viz též "Historie lnářského rybářství"). Díky dobrému Volfovu hospodaření bylo lnářské panství rozšířeno o několik sousedních obcí. V roce 1597 dokončil přestavbu staré tvrze v renesanční zámeček, jehož vchod ozdobil dvěma erby: svým a po manželce šternberským. Před svou smrtí, která přišla dne 18.1.1609, zastával funkci nejvyššího komorníka Království českého. Dědic - nejstarší syn Zdeněk - prodává ..."Dědictví své zpurné a nezávadné"... dne 15.9.1617 za 100000 kop míšeňských svému strýci Adamu ze Šternberka a na Bechyni.

... A jak to bylo dál? To se dozvíte od průvodců při prohlídce Zámku Lnáře!

(c) Erby lnářských pánů podle historických pramenů zpracoval Vladimír, t.č. svobodný pan Červenka z Kasejovic, a na počítači je dotvořil pan Pavel Šťastný z Prahy.Zpět Technický popis zámku